IELTS Reading Practice Test

1

It is more than a thousand years since people started to catch fish for commercial use.
A
Yes
B
No
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: It is more than a thousand years since people started to catch fish for commercial use.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 more than a thousand years = over a thousand years ago

 people started to catch fish for commercial use = the first commercial fishers cast their nets and hooks 

Giải thích chi tiết

smiley26 Ở câu này câu hỏi chỉ đơn thuần là thay đổi cấu trúc câu, ta chỉ cần Read-ín-structure với LInearthinking sẽ thấy ngay

Câu hỏi: It is more than a thousand years since people started to catch fish for commercial use.

Bài đọc: the first commercial fishers cast their nets and hooks over a thousand years ago 

=> Ta có cấu trúc: It is + time + since + S-V = S-V + time + ago

=> Lấy một ví dụ đơn giản nha: It is 5 days since I met Tom = I met Tom five days ago

=> Các thông tin trong bài đọc và câu hỏi đều ứng với nhau -> Chọn YES check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford