IELTS Reading Practice Test
Of the world’s 6,500 living languages, about half of them are expected to be extinct. Most of the world’s languages are spoken by a

1

minority

of people. However, Professor Turin set up a project WOLP to prevent

2

disappearance

of the languages. The project provides the community with

3

funding

to enable people to record their endangered languages. The oral tradition has great cultural

4

significance

. An important

5

difference

between languages spoken by few people and languages with celebrated written documents existed in many communities.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Of the world’s 6500 living language, about half of them are expected to be extinct. Most of the world’s languages are spoken by a minority of people.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Most of the world’s languages = 95 percent of the world’s language

 are spoken by a minority of people = are spoken by only five percent of its population 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 95 percent of the world’s languages are spoken by only five percent of its population

=> 95% ngôn ngữ trên thế giới được nói bởi 5% dân số

=> 5% of its population = a minority of people

=> Answer: minority check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford