IELTS Reading Practice Test
1The first paragraph tells us about
A
the kinds of jobs that will be most affected by the growth of Al.
B
the extent to which Al will alter the nature of the work that people do.
C
the proportion of the world's labour force who will have jobs in Al in the future.
D
the difference between ways that embodied and disembodied Al will impact on workers.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: The first paragraph tells us about

Answer: A - the extent to which Al will alter the nature of the work that people do.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 Al will alter the nature of the work that people do = (AI) - is one aspect of the disruptive effects of technology on the labour market. 

Giải thích chi tiết

smiley18 Áp dụng đọc connection với DOL’s Linearthinking để đọc hiểu main idea của đoạn 1:

 1 3–14% of the global workforce will need to switch to a different occupation within the next 10-15 years and all workers will need to adapt as their occupations evolve alongside increasingly capable machines

 2 AI is one aspect of the disruptive effects of technology on the labour market

 3 'Disembodied Al’ is another

=> Câu 1 cho biết 3-14% lực lượng lao động phải đổi nghề - trong thời gian tới - vì các ngành nghề sẽ hoạt động và phát triển cùng với máy móc

=> Câu 2 + 3 cho biết sẽ có sự ảnh hưởng của công nghệ lên thị trường lao động - cụ thể là bởi: Embodied AI và Disembodied AI

=> Main idea: Sự phát triển của công nghệ AI sẽ ảnh hưởng đến công việc của con người trong tương lai

=> Hay nói cách khác là AI sẽ làm thay đổi bản chất công việc chúng ta làm

=> Chọn B. the extent to which Al will alter the nature of the work that people do. check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford