IELTS Reading Practice Test

1

Most researchers accept that one feature of intelligence is the ability to
A
change our behaviour according to our situation.
B
react to others’ behaviour patterns.
C
experiment with environmental features.
D
cope with unexpected setbacks.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
 Question: Most researchers accept that one feature of intelligence is the ability to
So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có: accept = agreement 
 intelligence = intelligence 

 ability = capacity 

Giải thích chi tiết

Skimming/scanning cross

  • Những câu hỏi Multiple Choice thuộc dạng hỏi Main Idea, đòi hỏi học viên phải hiểu mối liên hệ giữa các câu và tóm được nội dung câu chứ không chỉ skim/scan từ khoá. Ví dụ. Nếu chỉ skim/scan mà không nắm được main idea thì học viên rất dễ chọn các đáp án như:

C.  experiment with environmental features. => Có học viên sẽ chọn câu này vì thấy từ “environmental" đề cập trong lựa chọn này rất giống từ “environment" trong câu trong đoạn. Tuy nhiên, đây không phải là đáp án đúng vì trong bài không đề cập tới việc “thí nghiệm" (experiment) với yếu tố môi trường.

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18 Although there seem to be many definitions of intelligence , there is broad agreement on two key features .

 That is , intelligence involves the capacity not only to learn from experience but also to adapt to one’s environment . => There is agreement on two features: Intelligence involves the capacity to adapt to one's environment. Lựa chọn A: Most researchers accept that one feature of intelligence is the ability to change our behaviour according to our situation. => “Adapt" là thích nghi, hay nói cách khác là thay đổi bản thân cho phù hợp với môi trường, tình huống = “change our behaviour according to our situation" => Đáp án: A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford