IELTS Reading Practice Test
The importance of the huarango tree
 • its roots can extend as far as 80 metres into the soil


 • can access

  1
  water
   deep below the surface


 • was a crucial part of local inhabitants’

  2
  diet
   a long time ago


 • helped people to survive periods of

  3
  drought
  


 • prevents

  4
  erosion
   of the soil


 • prevents land from becoming a

  5
  desert
  ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: The importance of the huarango tree

 its roots can extend as far as 80 metres into the soil

can access water deep below the surface

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 its roots can extend as far as 80 metres into the soil = the longest roots of any tree in the world. They stretch down 50-80 metres 

 access __water___ deep below the surface = water is located tens of metres below the surface 

Giải thích chi tiết

smiley34 Đọc theo Linearthinking (Read in structure) để nắm ý chính, ta có: It hardly rains and the only source of water is located tens of meters below the surface

 huapango tree suited to life there : it has longest roots

 They stretch down 50-80 meters -> Main idea: Water is scarce but fortunately huapango's roots can get access to water deep below.

Vậy: can access _____ deep below the surface = water is located tens of meters below the surface.

=> Đáp án: water check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford