IELTS Reading Practice Test

1

Governments should do more to ensure that food is generally affordable.
A
Yes
B
No
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
N/A
Giải thích chi tiết

Skimming/scanning: cross

Nhiều bạn khi skim/scan sẽ dễ chọn TRUE cho câu này vì thấy ý “bigger grocery bills for consumers" (chi phí mua sắm của người tiêu dùng ngày càng cao) => Suy diễn là phải làm cho thức ăn vừa túi tiền hơn (affordable).

Linearthinking: check

Cấu trúc located info:

 this means bigger grocery bills for consumers , and hardship for the millions in countries where food shortages are a matter of life and death

  • Dạng Yes/No/Not Given yêu cầu thí sinh phải dựa vào thông tin trong bài để so sánh câu hỏi, không được tự ý suy diễn. Trong bài hoàn toàn không nói gì tới việc khiến giá cả food “affordable", càng không đề cập tới đối tượng làm việc này là governments. => Đáp án: NOT GIVEN smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford