IELTS Reading Practice Test
1
Paragraph B
IV
Assumptions underlying the search for extra-terrestrial
2
Paragraph C
VII
Likelihood of life on other planets
3
Paragraph D
I
Seeking the transmission of radio signals from planets
4
Paragraph E
II
Appropriate responses to signals from other civilisations
1
Paragraph B
IV
Assumptions underlying the search for extra-terrestrial

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection
  1. In discussing whether we are alone , most SETI scientists adopt 2 rules

  2.  First , UFOs are ignored since scientists don’t consider the evidence to be strong enough to bear serious consideration

  3.  Second , we make a conservative assumption that we are looking for a life form that is well like us since if + s + V....

  4. In other words the life form we are looking for..............................

Câu 1 SETI scientists adopt 2 rules

Câu 2 + 3 nêu ra rule 1 và rule 2 theo thứ tự

Câu 4 giải thích cụ thể cho rule 2

Giải thích chi tiết

Nếu đoạn văn này bạn skim/scan nhanh sẽ ra những keywords như là: 2 rules; first, second, in other words

→ Thì bạn sẽ liên tưởng ngay đoạn này đang liệt kê, thì khi nhìn headings sẽ dễ bị nhầm với “heading v - Reasons for the search for extra-terresstial intelligence” vì thấy có reasons (liệt kê ra lí do 1 và 2) 

Chọn heading V → SAI cross

Apply Linearthinking smiley18 vào đoạn B

Câu 1 In discussing whether we are alone, SETI scientists adopt 2 rules

Câu 2 First, rule 1: nhà khoa học không quan tâm đến UFOs bởi vì chưa có chứng cứ đầy đủ

Câu 3 + 4 Second, rule 2 + giải thích thêm : tư tưởng cho rằng chúng ta cần phải tìm được life form giống với loài người

 → Main idea của cả đoạn: 2 assumptions của scientists cho việc whether we are alone (we are alone là question việc còn sinh vật nào khác ngoài mình hay không, hay còn được gọi là trí tuệ ngoài hành tinh = extra-terresstial intelligence).

Heading IV : assumptions underlying the search for extra-terrestrial intelligence

=> Đáp án là Heading IVcheckLưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford