IELTS Reading Practice Test

1

What are we told about the product called a ‘Swifter’?
A
Its designers had little experience working with household objects.
B
Once the idea for it was conceived, it did not take long to develop.
C
It achieved profits beyond the manufacturer’s expectations.
D
Its design was inspired by a common housework habit.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

Simplified 1. The story starts with a multinational company which had invented products for keeping homes spotless , and couldn’t come up with better ways to clean floors , so it hired designers to watch how people cleaned .

2. Frustrated , they noticed a woman wipe something up and throw it away .

3. An idea popped into head : the solution to their problem was a floor mop with a disposable cleaning surface .

4. they unveiled the Swiffer 

Connecitons: →  “They" trong câu 2-4 đề cập lại multinational company which invented products for keeping homes clean trong câu 1 → “The Swiffer" chính là tên gọi của phát minh công ty nghĩ ra: “a floor mop with a disposable cleaning surface"

Giải thích chi tiết

Skimming/scanning cross Những câu hỏi Multiple Choice thuộc dạng hỏi Main Idea, đòi hỏi học viên phải hiểu mối liên hệ giữa các câu và tóm được nội dung câu chứ không chỉ skim/scan từ khoá. Ví dụ. Nếu chỉ skim/scan mà không nắm được main idea thì học viên rất dễ chọn các đáp án như:

B Once the idea for it was conceived, it did not take long to develop.

=> Có học viên sẽ chọn câu này vì thấy trong câu 3 trong đoạn có từ “An idea" rất giống với “The idea" trong lựa chọn B. Tuy nhiên, lựa chọn B nói rõ là “When the idea was conceived (= appeared), it did not take long to develop" (khi đã có idea rồi thì phát triển rất nhanh) trong khi bài lại nói rõ ở câu cuối: “Mountains of prototypes and years of teamwork later, they unveiled the Swiffer” = After years of teamwork, they unveiled the Swiffer (phải sau hàng năm trời mới ra được Swiffer"

=> Không thể chọn B.

Linearthinking check

  • Để làm đúng dạng bài này, thí sinh phải có khả năng tóm được ý chính của đoạn. Simplify + Read connection: (1) A company has a problem: couldn't think of a way to clean floors (2) The company observed a cleaning lady (3) The company came up with an idea (4) The idea developed into The Swiffer

=> Main idea: By observing a cleaning lady, the company came up with the idea for The Swiffer => Chọn D. Its design was inspired by a common housework habit. smiley18 Paraphrasing: Inspired by a common housework habit = The company came up with the idea by observing a cleaning lady “wipe something up and throw it away"

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford