IELTS Reading Practice Test

1

In the second paragraph, the recommendation given by AACSB is
A
to focus on listing research paper’s citation only.
B
to consider the quantity of academic publications.
C
to evaluate how the paper influences the field.
D
to maintain the traditional modes of academia.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: In the second paragraph, the recommendation given by AACSB is

Answer: C. to evaluate how the paper influences the field

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 recommendation = announced it would consider changing

 evaluate the paper = evaluates research

 AACSB = AACSB

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng đọc simplify với Linearthinking để nắm main idea:

 when AACSB International, announced it would consider changing the way it evaluates research.

=> Main idea: AACSB thông báo rằng họ sẽ thay đổi cách họ evaluate research

=> Chỉ có đáp án C có đề cập tới 'evaluate' và tương ứng với main idea

=> Chọn C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford