IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
VI
How wildlife benefits from big trees

2

Paragraph B
X
Factors that enable trees to grow to significant heights

3

Paragraph C
II
How other plants can cause harm

4

Paragraph D
IX
How higher temperatures slow the rate of tree growth

5

Paragraph E
IV
Impact of big tree loss on the wider environment

6

Paragraph F
I
How deforestation harms isolated trees

7

Paragraph G
VII
Risk from pests and infection

1

Paragraph A
VI
How wildlife benefits from big trees

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

Simplified

1. Big trees are important . 2. they sustain countless other species . 3. They provide shelter for animals , and … [phần sau “and" là phần liệt kê, không cần đọc] 4. With their tall canopies , they capture vast amounts of energy . 5. This allows them to produce crops of fruit, flowers and ... that sustain the animal life in the forest .

Connections →  Câu (2), (3), (4), (5) làm rõ cho câu 1: liệt kê tầm quan trọng của big trees với động vật

Giải thích chi tiết

Skimming/ scanning cross Nếu chỉ skim/scan từ khoá giống nhau giữa đoạn văn và list of headings, thí sinh rất dễ chọn những heading như: iii Which big trees support the most diverse species Thí sinh dễ chọn heading này vì thấy cụm “big trees" ở ngay câu đầu tiên trong đoạn. Ngoài ra, từ “species" cũng được lặp lại ở câu 2. => Không thể chọn đáp án này vì heading iii nghĩa là “Loại cây lớn nào support nhiều species nhất" => Trong bài nói “big trees" nói chung, không so sánh loại cây nào support nhiều species nhất cả. 

Linearthinking check

Simplify + Read connection (1) Giới thiệu tầm quan trọng của big trees lên hệ sinh thái (2) - (5) Làm rõ tầm quan trọng này: support animal species. => Main idea: Big trees help support animal species. 

So với list of heading: Chọn heading vi How wildlife benefits from big tree smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford