Từ Vựng Bài Đọc Trees In Trouble

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Trees In Trouble được lấy từ cuốn Official Cambridge Guide to IELTS - Test 5-Passage 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Trees In Trouble

wildlife
/ˈwaɪlˌdlaɪf/
(noun). Động vật hoang dã
vocab
incredibly
/ɪnˈkrɛdəbli/
(adv). incredibly
vocab
ecologically
/ikəˈlɑʤɪkli/
(adv). về mặt sinh thái
vocab
sustain
/səˈsteɪn/
(verb). củng cố
vocab
countless
/ˈkaʊntləs/
(adj). vô số
vocab
species
/ˈspiʃiz/
(noun). Giống loài
vocab
shelter
/ˈʃɛltər/
(noun). Nơi trú ẩn
vocab
trunk
/trʌŋk/
(noun). Phần thân
vocab
fern
/fɜrn/
(noun). cây dương xỉ
vocab
orchid
/ˈɔrkəd/
(noun). phong lan
vocab
bromeliad
/bromeliad/
(noun). (thực vật) họ dứa
vocab
moss
/mɔs/
(noun). rêu
vocab
drape
/dreɪp/
(verb). treo lên
vocab
canopy
/ˈkænəpi/
(noun). tán, vòm
vocab
bask
/bæsk/
(verb). tắm nắng
vocab
vast
/væst/
(adj). rộng lớn
vocab
foliage
/ˈfoʊlɪʤ/
(noun). tán lá
vocab
Factor
/ˈfæktər/
(noun). Nhân tố
vocab
capacity
/kəˈpæsəti/
(noun). sức chứa
vocab
genetic
/ʤəˈnɛtɪk/
(adj). thuộc về gen, di truyền
vocab
mighty
/ˈmaɪti/
(adj). hùng mạnh
vocab
native
/ˈneɪtɪv/
(adj). bản địa, địa phương
vocab
tropics
/ˈtrɑpɪks/
(noun). vùng nhiệt đới
vocab
latitude
/ˈlætəˌtud/
(noun). vĩ độ
vocab
stature
/ˈstæʧər/
(noun). tầm vóc
vocab
seedling
/ˈsidlɪŋ/
(noun). cây con
vocab
mortality
/mɔrˈtæləti/
(noun). Tử vong
vocab
Disrupt
/dɪsˈrʌpt/
(verb). làm gián đoạn
vocab
dwindle
/ˈdwɪndəl/
(verb). teo tóp
vocab
aggressive
/əˈgrɛsɪv/
(adj). Hay gây hấn, hung hãn, hung hăng
vocab
shrub
/ʃrʌb/
(noun). cây bụi
vocab
overrun
/ˈoʊvərˌrʌn/
(verb). vượt qua
vocab
catastrophic
/ˌkætəˈstrɑfɪk/
(adj). thảm khốc
vocab
mortality
/mɔrˈtæləti/
(noun). Tử vong
vocab
colleague
/ˈkɑlig/
(noun). Đồng nghiệp
vocab
markedly
/ˈmɑrkədli/
(adv). rõ rệt
vocab
photosynthesis
/ˌfoʊtoʊˈsɪnθəsɪs/
(noun). quang hợp
vocab
metabolic
/ˌmɛtəˈbɑlɪk/
(adj). Thuộc về hệ trao đổi chất
vocab
reptile
/ˈrɛptaɪl/
(noun). Động vật bò sát
vocab
hypothesis
/haɪˈpɑθəsəs/
(noun). giả thuyết
vocab
tropical
/ˈtrɑpɪkəl/
(adj). thuộc về nhiệt đới
vocab
progressively
/prɑˈgrɛsɪvli/
(adv). dần dần
vocab
destabilisation
/diˌsteɪbələˈzeɪʃən/
(noun). sự mất ổn định
vocab
vicious
/ˈvɪʃəs/
(adj). Xấu xa, hằn học
vocab
shrinkage
/ˈʃrɪŋkɪʤ/
(noun). sự co lại
vocab
deforestation
/dɪˌfɔrɪˈsteɪʃən/
(noun). sự phá rừng
vocab
monoculture
/monoculture/
(noun). Độc canh
vocab
conifer
/ˈkɑnəfər/
(noun). cây tùng bách
vocab
incredible
/ɪnˈkrɛdəbəl/
(adj). đáng kinh ngạc
vocab
selective
/səˈlɛktɪv/
(adj). chọn lọc
vocab
timber
/ˈtɪmbər/
(noun). gỗ
vocab
prioritize
/praɪˈɔrəˌtaɪz/
(verb). Ưu tiên
vocab
triple
/ˈtrɪpəl/
(verb). gấp ba
vocab
rainforest
/ˈraɪnˌfɔrəst/
(noun). rừng mưa
vocab
acceleration
/ˌækˌsɛləˈreɪʃən/
(noun). sự tăng tốc
vocab
fragment
/ˈfrægmənt/
(noun). A small part broken or separated off something.
vocab
pasture
/ˈpæsʧər/
(noun). đồng cỏ
vocab
pest
/pɛst/
(noun). Sâu hại
vocab
infection
/ɪnˈfɛkʃən/
(noun). sự nhiễm trùng
vocab
mild
/maɪld/
(adj). ôn hòa
vocab
outbreak
/ˈaʊtˌbreɪk/
(noun). bộc phát
vocab
creature
/ˈkriʧər/
(noun). Sinh vật
vocab
tunnel
/ˈtʌnəl/
(verb). địa đạo
vocab
fungus
/ˈfʌŋgəs/
(noun). Nấm
vocab
elm
/ɛlm/
(noun). cây du
vocab
remote
/rɪˈmoʊt/
(adj). xa xôi, hẻo lánh
vocab
native
/ˈneɪtɪv/
(adj). bản địa, địa phương
vocab
northern
/ˈnɔrðərn/
(adj). thuộc về phương Bắc
vocab
prompt
/prɑmpt/
(verb). xúi giục
vocab
flexible
/ˈflɛksəbəl/
(adj). Linh hoạt
vocab
drought
/draʊt/
(noun). Hạn hán
vocab
devastating
/ˈdɛvəˌsteɪtɪŋ/
(adj). Mang tính tàn phá
vocab
consequence
/ˈkɑnsəkwəns/
(noun). Hậu quả
vocab
deathrate
/ˈdɛθreɪt/
(noun). tỉ lệ tử vong
vocab
beetle
/ˈbitəl/
(noun). bọ hung
vocab
woodland
/ˈwʊˌdlænd/
(noun). Rừng cây
vocab