IELTS Reading Practice Test

1

Captain cook once expected the Hawaii might speak another language of people from other pacific islands.
A
Yes
B
No
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Captain Cook once expected the Hawaii might speak another language of people from other pacific islands.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Captain Cook = Cook

 the Hawaii = the natives of Hawaii 

 other pacific islands = inhabited land he had visited 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

Hiểu câu hỏi: Captain Cook once expected the Hawaii might speak another language of people from other pacific islands 

=> Cook từng hi vọng người Hawaii - nói một ngôn ngữ khác

Phân tích info: Imagine Cook's surprise , when the natives of Hawaii greeted him in a familiar tongue , one he had heard on virtually every mote of inhabited land he had visited.

=> Ta thấy có 'Cook's surprise' -> Ý nói Cook đã bất ngờ khi the Hawaii greeted him in a familiar tongue (một ngôn ngữ quen thuộc)

=> Cook đã expect người Hawaii nói ngôn ngữ khác -> Nhưng không phải như vậy -> Ông ấy bất ngờ

=> Chọn YEScheck

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford