IELTS Reading Practice Test

1

What do researchers often take from the bodies of whales?
skin/skin samples

2

What do some industries and shipping create that is harmful to whales?
noise pollution

3

In which geographical region do most whale strandings in Australia happen?
around Tasmania/Tasmania

4

Which kind of whale was the subject of a study in the North Sea?
sperm/sperm whale/sperm whales

1

What do researchers often take from the bodies of whales?
skin/skin samples

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
What do researchers often take from the bodies of whales?

 researchers = researchers 

 take => collecting 

Giải thích chi tiết

Linearthinking check

  • Với dạng short answer, bước đầu tiên để trả lời câu hỏi là dựa vào từ để hỏi để xác định xem câu trả lời là dạng từ nào. Vì câu hỏi này dùng từ đề hỏi “What" => Cần tìm một Noun để trả lời So sánh thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

  • Bài đọc researchers begins to investigate , collecting skin samples

  • Câu hỏi:  researchers often take  what from the bodies of whales? => Đáp án: skin (samples) smiley18 Lưu ý, nhiều bạn không locate được thông tin câu này vì không thấy cụm “bodies of whales" trong câu trong bài. Tuy nhiên, nếu nhìn vào câu trước đó: “When the last stranded whale of a group eventually dies, the story does not end there.” => tác giả đang đề cập tới đối tượng là “whales", thì hiển nhiên skin samples nói tới trong câu 2 cũng là skin samples của whales 

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford