Từ Vựng Bài Đọc Whale Strandings

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Whale Strandings được lấy từ cuốn Official Cambridge Guide to IELTS - Test 5-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Whale Strandings

stranded
/ˈstrændəd/
(adj). mắc kẹt
vocab
investigate
/ɪnˈvɛstəˌgeɪt/
(verb). Điều tra
vocab
offshore
/ˈɔfˈʃɔr/
(adj). ngoài khơi
vocab
impair
/ɪmˈpɛr/
(verb). làm suy yếu
vocab
sonar
/ˈsoʊnɑr/
(noun). Xôna, hệ thống định vị vật dưới nước bằng âm hoặc siêu âm
vocab
geographical
/ˌʤiəˈgræfɪkəl/
(adj). Về mặt địa lý
vocab
region
/ˈriʤən/
(noun). vùng miền
vocab
stranding
/ˈstrændɪŋ/
(noun). sự mắc cạn (tàu, thuyền)
vocab
occur
/əˈkɜr/
(verb). xảy ra
vocab
sperm
/spɜrm/
(adj). tinh trùng
vocab
shallow
/ˈʃæloʊ/
(adj). Nông cạn
vocab
wave
/weɪv/
(noun). làn sóng
vocab
fade out
/feɪd aʊt/
(verb). mờ dần
vocab
reflect
/rəˈflɛkt/
(verb). phản ánh, cho thấy bản chất của
vocab
echo
/ˈɛkoʊ/
(verb). vang lại
vocab
shore
/ʃɔr/
(noun). bờ biển
vocab
nutrient
/ˈnutriənt/
(noun). Chất dinh dưỡng
vocab
coast
/koʊst/
(noun). bờ biển
vocab
southerly
/ˈsʌðərli/
(adj). về phía nam
vocab
westerly
/ˈwɛstərli/
(adj). miền tây
vocab
whale
/weɪl/
(noun). cá voi
vocab
absorb
/əbˈzɔrb/
(verb). Hấp thụ
vocab
surface
/ˈsɜrfəs/
(noun). bề mặt
vocab
generate
/ˈʤɛnəˌreɪt/
(verb). Tạo ra
vocab
echolocate
/echolocate/
(verb). định vị bằng tiếng vang
vocab
Rough
/rʌf/
(adj). gồ ghề
vocab
decompression
/ˌdikəmˈprɛʃən/
(noun). giảm bớt sức ép
vocab
ascend
/əˈsɛnd/
(verb). lên tới
vocab
dissolve
/dɪˈzɑlv/
(verb). Hoà tan
vocab
tissue
/ˈtɪsˌju/
(noun).
vocab
ultimately
/ˈʌltəmətli/
(adv). cuối cùng
vocab
vital
/ˈvaɪtəl/
(adj). Quan trọng cho sự sống
vocab
organ
/ˈɔrgən/
(noun). (sinh vật học) cơ quan
vocab
aim
/eɪm/
(noun). nhắm vào, hướng vào
vocab
scientific
/ˌsaɪənˈtɪfɪk/
(adj). mang tính khoa học
vocab
Institute
/ˈɪnstəˌtut/
(noun). học viện
vocab
frequency
/ˈfrikwənsi/
(noun). Tần suất
vocab
North Atlantic
/nɔrθ ətˈlæntɪk/
(noun). Bắc Đại Tây Dương
vocab
Treaty
/ˈtriti/
(noun). Hiệp ước
vocab
scatter
/ˈskætər/
(verb). Rải rắc
vocab
coastline
/ˈkoʊstˌlaɪn/
(noun). đường biển
vocab
technique
/tɛkˈnik/
(noun). Kĩ thuật
vocab
mass
/mæs/
(adj). số đông
vocab
panic
/ˈpænɪk/
(verb). hoảng loạn
vocab
chaos
/ˈkeɪɑs/
(noun). sự hỗn loạn
vocab
individual
/ˌɪndəˈvɪʤəwəl/
(noun). Cá nhân
vocab
aid
/eɪd/
(noun). cứu trợ
vocab
magnetic
/mægˈnɛtɪk/
(adj). có từ tính
vocab
correlation
/ˌkɔrəˈleɪʃən/
(noun). tương quan
vocab
sunspot
/ˈsʌnˌspɑt/
(noun). vết đen của mặt trời
vocab
sceptical
/ˈskɛptɪkəl/
(adj). hoài nghi
vocab
crucial
/ˈkruʃəl/
(adj). Tối quan trọng
vocab
abound
/əˈbaʊnd/
(verb). có nhiều, sản xuất nhiều
vocab
ashore
/əˈʃɔr/
(adv). lên bờ
vocab
fatality
/fəˈtælɪti/
(noun). tử vong
vocab
hazard
/ˈhæzərd/
(noun). hiểm nguy
vocab
plausible
/ˈplɔzəbəl/
(adj). có vẻ hợp lý
vocab
physicist
/ˈfɪzɪsɪst/
(noun). nhà vật lý học
vocab
ponder
/ˈpɑndər/
(verb). suy ngẫm
vocab
forecast
/ˈfɔrˌkæst/
(verb). dự báo
vocab
periodicity
/ˌpɪərɪəˈdɪsɪti/
(noun). tính chu kỳ
vocab
component
/kəmˈpoʊnənt/
(noun). Thành phần
vocab