IELTS Reading Practice Test
1
Paragraph A
II
An undisputed answer to a question about the moai
2
Paragraph B
IX
Diminishing food resources
3
Paragraph C
VIII
How the statues made a situation worse
4
Paragraph D
I
Evidence of innovative environment management practices
5
Paragraph E
IV
A theory which supports a local belief
6
Paragraph F
VII
Destruction outside the inhabitants’ control
7
Paragraph G
VI
Two opposing views about the Rapanui people
1
Paragraph A
II
An undisputed answer to a question about the moai

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 Rapa Nui is home to ancient human statues the moai 

 2 After this island was settled by Polynessians , it remained isolated 

 3 All the energy and resources came from the island 

 4 Yet when Dutch explorers landed , they met a Stone Age culture 

 5 The moai were carved with stone tools then transported to stone platforms  

 6 The identity of moai builders was in doubt 

 7 Thor thought the statues created by - people from Peru 

 8 Erich believed they were built by extraterrestrials 

 9 Modern science proved the moai builders were Polynesians but not how they moved their creation 

 10 Local maintains that the statues walked while researchers assume the ancestors dragged the statues  

Câu 1 2 3 : Giới thiệu về đảo Rapa Nui và the moai

Câu   4 5 : Cách the moai được tạo ra và cách di chuyển

Câu 6 7 8 + nửa câu 9 : Nói về ai tạo ra the moai

Nửa câu còn lại của câu 9 + 10 : tranh luận về the moai di chuyển như thế nàoGiải thích chi tiết

Đoạn này khá dài, nếu bạn skim-scan câu đầu câu cuối sẽ không ra được đáp án cross

smiley5 Sau khi áp dụng Linearthinking để đơn giản hóa các câu trong đoạn, bạn cùng xem phân tích đoạn để nắm được ý chính của đoạn nha:

 1 Đáo Rapa Nui là nhà của the moai

 2 Sau khi người Polynessians tới, thì hòn đảo dường như bị tách biệt + 3 Tất cả nguồn năng lượng và nhiên liệu đều tới từ hòn đảo này

 4 Nhưng khi người Dutch tới, họ khám phá ra nền văn hóa đồ đá -> 5 The moai được chạm khắc bằng công cụ bằng đá, và được chuyển tới các bệ đá lớn

 6 Danh tính người tạo ra the moai vẫn còn bị hoài nghi: 7 Thor nghĩ rằng người Peru tạo ra the moai; 8 Erich tin rằng người ngoài hành tinh rạo ra the moai

=> 9 Khoa học hiện đại chứng minh Polynesians tạo ra the moai, nhưng không phải người di chuyển the moai

 10 Người local kể lại the moai tự di chuyển, trong khi researchers lại nghĩ tổ tiên kéo the moai

--> Vậy nguyên đoạn này, bạn có thể thấy tác giả đang tập trung về đưa thông tin về the moai, cụ thể:

Home: đảo Rapa Nui

Moai builders: by Polynessians được proved bởi modern science

How they move the moai: giả thuyết được đưa ra nhưng chưa được chứng minh

-> Tóm lại, có 1 câu hỏi chưa được trả lời về the moai là "How they move the moai" --> đây chính là An undisputed answer

→  Answer: ii - An undisputed answer to a question about the moai check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford