IELTS Reading Practice Test

1

Michael Faraday was the first person to recognise Perkin’s ability as a student of chemistry
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: Michael Faraday was the first person to recognize Perkins's ability as a student of chemistry.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 Recognize = perceive , Ability = talent and devotion

 Michael Faraday was the first person # by his teacher Thomas Hall 

Giải thích chi tiết

Nếu bạn skim/scan các keywords trong Question và Reading Passage, bạn đều thấy keywords xuất hiện: Michael Faraday, ability - talent chọn True → SAI cross

Trường hợp bạn cẩn thận hơn, cố skim/scan thêm the first person, nhưng không thấy →  Chọn Not Given → SAI cross

smiley18 Apply Linearthinking

 His talent were perceived by his teacher , who - encouraged him to attend lectures by Michael Faraday 

Trường hợp không biết “perceive” nhưng vẫn có thể đoán được dựa vào connection 

→ Để động viên tham gia lớp học thì thầy giáo phải perceive được tài năng 

→ Vậy his teacher nhận ra tài năng trước, không phải Michael

=> Đáp án: FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford