Từ Vựng Bài Đọc William Henry Perkin

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề William Henry Perkin được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 9 - Test 1-Passage 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc William Henry Perkin

perceive
/pəˈsiːv/
(verb). nhận thức
vocab
devotion
/dɪˈvəʊʃn/
(noun). Sự cống hiến
vocab
enroll
/ɪnˈrəʊl/
(verb). báo danh, đăng kí học
vocab
chemist
/ˈkemɪst/
(noun). dược sĩ, nhà hoá học
vocab
enthusiasm
/ɪnˈθuːziæzəm/
(noun). sự hào hứng, sự hăng hái
vocab
Royal
/ˈrɔɪəl/
(adj). hoàng gia
vocab
College
/ˈkɑːlɪdʒ/
(noun). trường đại học, trường cao đẳng, học viện
vocab
succeed
/səkˈsiːd/
(verb). thành công
vocab
speech
/spiːtʃ/
(noun). bài nói, bài diễn văn
vocab
assistant
/əˈsɪstənt/
(noun). Trợ lý
vocab
scientific
/ˌsaɪənˈtɪfɪk/
(adj). thuộc về khoa học
vocab
discovery
/dɪˈskʌvəri/
(noun). khám phá
vocab
breakthrough
/ˈbreɪkθruː/
(noun). Bước đột phá
vocab
fame
/feɪm/
(noun). tiếng tăm, danh tiếng, tên tuổi
vocab
fortune
/ˈfɔːrtʃən/
(noun). của cải
vocab
derive
/dɪˈraɪv/
(verb). Lấy được, đạt được
vocab
native
/ˈneɪtɪv/
(adj). bản địa, thuộc địa phương
vocab
bark
/bɑːk/
(noun). Vỏ cây
vocab
region
/ˈriːdʒən/
(noun). vùng, miền
vocab
manufacture
/ˌmænjuˈfæktʃər/
(verb). Sản xuất
vocab
attempt
/əˈtempt/
(verb). cố gắng, nỗ lực
vocab
available
/əˈveɪləbl/
(adj). có sẵn
vocab
inexpensive
/ˌɪnɪkˈspensɪv/
(adj). rẻ
vocab
inspire
/ɪnˈspaɪər/
(verb). Truyền cảm hứng
vocab
scientist
/ˈsaɪəntɪst/
(noun). nhà khoa học; người nghiên cứu khoa học
vocab
potential
/pəˈtenʃl/
(noun). Tiềm năng, triển vọng
vocab
unexpected
/ˌʌnɪkˈspektɪd/
(adj). không ngờ, thình lình
vocab
favour
/ˈfeɪvər/
(verb). ủng hộ, thích dùng hơn
vocab
society
/səˈsaɪəti/
(noun). xã hội
vocab
associate
/əˈsəʊʃieɪt/
(verb). liên tưởng, liên kết
vocab
extract
/ɪkˈstrækt/
(verb). chiết xuất
vocab
snail
/sneɪl/
(noun). ốc sên
vocab
costly
/ˈkɒstli/
(adj). đắt
vocab
afford
/əˈfɔːd/
(verb). có đủ sức, có đủ khả năng, có đủ điều kiện (để làm gì)
vocab
immediately
/ɪˈmiːdiətli/
(adv). ngay lập tức
vocab
dye
/daɪ/
(noun). thuốc nhuộm
vocab
fascinating
/ˈfæsɪneɪtɪŋ/
(adj). hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ
vocab
perhaps
/pəˈhæps/
(adv). có thể, có lẽ
vocab
reaction
/riˈækʃn/
(noun). phản ứng
vocab
instant
/ˈɪnstənt/
(adj). ngay lập tức
vocab
recognition
/ˌrekəɡˈnɪʃn/
(noun). sự công nhận
vocab
commercial
/kəˈmɜːʃl/
(adj). mang tính thương mại
vocab
possibility
/ˌpɒsəˈbɪləti/
(noun). khả năng, sự có thể
vocab
originally
/əˈrɪdʒənəli/
(adv). khởi đầu, nguyên thủy
vocab
refer to
/rɪˈfɜːr tu/
(verb). đề cập, nhắc đến
vocab
invent
/ɪnˈvent/
(verb). Phát minh
vocab
commonly
/ˈkɑːmənli/
(adv). thông thường, bình thường
vocab
consult
/kənˈsʌlt/
(verb). Tham khảo ý kiến
vocab
assure
/əˈʃʊr/
(verb). bảo đảm, quả quyết
vocab
receive
/rɪˈsiːv/
(verb). nhận được
vocab
necessary
/ˈnesəsəri/
(adj). cần thiết
vocab
boost
/buːst/
(noun). sự thúc đẩy
vocab
flatter
/ˈflætər/
(verb). tôn lên vẻ đẹp
vocab
shade
/ʃeɪd/
(noun). sắc thái màu
vocab
disease
/dɪˈziːz/
(noun). Căn bệnh, dịch bệnh
vocab
researcher
/rɪˈsɜːtʃər/
(noun). Nhà nghiên cứu
vocab
synthetic
/sɪnˈθetɪk/
(adj). nhân tạo, tổng hợp
vocab
particularly
/pəˈtɪkjələli/
(adv). một cách cụ thể
vocab
current
/ˈkʌrənt/
(adj). hiện tại
vocab
malaria
/məˈleriə/
(noun). bệnh sốt rét
vocab
curiosity
/ˌkjʊriˈɑːsəti/
(noun). Sự tò mò
vocab
stumble upon
/ˈstʌmbl əˈpɑːn/
(verb). phát hiện ra
vocab
run-down
/ˌrʌn ˈdaʊn/
(adj). trong tình trạng tồi tệ; đổ nát, xiêu vẹo, ọp ẹp
vocab
functional
/ˈfʌŋkʃənl/
(adj). thuộc về chức năng
vocab
laboratory
/ləˈbɒrətri/
(noun). Phòng thí nghiệm
vocab
solidify
/səˈlɪdɪfaɪ/
(verb). làm cho vững chắc, củng cố
vocab
immerse
/ɪˈmɜːrs/
(verb). đắm chìm vào, ngập vào
vocab
eminent
/ˈemɪnənt/
(adj). xuất sắc, lỗi lạc
vocab
Institution
/ˌɪnstɪˈtjuːʃn/
(noun). Tổ chức, viện
vocab
enrolment
/ɪnˈrəʊlmənt/
(noun). sự báo danh, sự đăng kí học
vocab
viable
/ˈvaɪəbl/
(adj). (sinh vật học) có thể phát triển và tồn tại độc lập
vocab
medical
/ˈmedɪkl/
(adj). Liên quan đến y khoa
vocab
desirability
/dɪˌzaɪərəˈbɪləti/
(noun). sự đáng ao ước, sự đáng khao khát
vocab
substitute
/ˈsʌbstɪtjuːt/
(noun). vật thay thế
vocab
mysterious
/mɪˈstɪriəs/
(adj). kỳ bí
vocab
investigate
/ɪnˈvestɪɡeɪt/
(verb). Điều tra
vocab
Incorporate
/ɪnˈkɔːrpəreɪt/
(verb). Kết hợp, gộp chung
vocab
textile
/ˈtekstaɪl/
(noun). vải dệt
vocab
excretion
/ɪkˈskriːʃn/
(noun). sự bài tiết, sự thải ra; chất thải
vocab
outrageously
/aʊtˈreɪdʒəsli/
(adv). thái quá
vocab
fabric
/ˈfæbrɪk/
(noun). Chất liệu vải
vocab
patent
/ˈpætnt/
(verb). nhận bằng sáng chế
vocab
fierce
/fɪrs/
(adj). dữ dội, mãnh liệt
vocab
tend
/tend/
(verb). có xu hướng
vocab
hue
/hjuː/
(noun). màu sắc
vocab
fade
/feɪd/
(verb). nhạt đi, phai đi
vocab
objection
/feɪd/
(noun). sự phản đối, sự chống đối
vocab
plentiful
/ˈplentɪfl/
(adj). nhiều
vocab
unlimited
/ʌnˈlɪmɪtɪd/
(adj). không giới hạn, có số lượng cực lớn, vô vùng
vocab
outdo
/ˌaʊtˈduː/
(verb). vượt, làm giỏi hơn
vocab
clamour
/ˈklæmər/
(verb). La hét, hò hét (để bắt phải...)
vocab
decorative
/ˈdekəreɪtɪv/
(adj). để trang trí, để làm cảnh
vocab
vital
/ˈvaɪtl/
(adj). thiết yếu, quan trọng
vocab
stain
/steɪn/
(verb). nhuộm; làm cho có màu
vocab
invisible
/ɪnˈvɪzəbl/
(adj). Vô hình
vocab
microbe
/ˈmaɪkrəʊb/
(noun). vi trùng, vi khuẩn
vocab
bacteria
/bækˈtɪəriə/
(noun). Vi khuẩn
vocab
tuberculosis
/tjuːˌbɜːkjuˈləʊsɪs/
(noun). bệnh lao
vocab
cholera
/ˈkɒlərə/
(noun). bệnh dịch tả, bệnh tả
vocab
artificial
/ˌɑːtɪˈfɪʃl/
(adj). Nhân tạo
vocab