IELTS Listening Practice Test

1

The research topic should come from one of the headings in the
note system2

At least one reference needs to be from
scientific research3

The data Julie found on past experiments is in
scientific journals4

Ricky has pointed out that aside from journals, he can also use
the information from internet/internet/information from internet/the internet

about scientific experiments.

1

The research topic should come from one of the headings in the
note systemĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley34 Mình cần nghe xem các research topic nên được lấy từ đâu

Khi bạn nghe "Anyway, we spent most of the class talking about a new essay that Pro­fessor Johnson assigned" smiley37 Sau đó nghe "You need to choose one of the bold headings from the note system and research it"

=> Cần chọn 1 chủ đề từ những tiêu đề in đậm trong hệ thống ghi chú và nghiên cứu nó => Đáp án: note system check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford