IELTS Listening Practice Test
1
The research topic should come from one of the headings in the
note system


2
At least one reference needs to be from
scientific research


3
The data Julie found on past experiments is in
scientific journals


4
Ricky has pointed out that aside from journals, he can also use
the information from internet/internet/information from internet/the internet

about scientific experiments.
1
The research topic should come from one of the headings in the
note systemĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley34 Mình cần nghe xem các research topic nên được lấy từ đâu

Khi bạn nghe "Anyway, we spent most of the class talking about a new essay that Pro­fessor Johnson assigned" smiley37 Sau đó nghe "You need to choose one of the bold headings from the note system and research it"

=> Cần chọn 1 chủ đề từ những tiêu đề in đậm trong hệ thống ghi chú và nghiên cứu nó => Đáp án: note system check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford