IELTS Listening Practice Test
ACCOMMODATION FORM: RENTAL PROPERTIES
Name: Jane Ryder
Contact phone number: (0044)

1

2086132978


Email address: richard@

2

Visiontech

co.uk
Occupation: a local

3

Doctor


Type of accommodation: a 2-bedroom apartment wanted
(must have its own

4

Garage

)
no

5

Furniture

required (family bringing theirs)
a

6

Fridge

in the kitchen is preferable
Preferred location: near a

7

School


Maximum rent:

8

950/£950

per month
Other requests: the accommodation has to be

9

Quiet

in the day time
How did you first hear about us? Through a

10

FriendĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đáp án cần tìm là số điện thoại của người phụ nữ (Contact phone number (0044))

=> Đáp án sẽ có sau ''And can I have a phone number - the best number to get you on?'' smiley26 Mình nghe được là '' So 0044 for the UK, and then it's 208 613 2978.''

=> Đáp án là 208 613 2978 check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford