IELTS Listening Practice Test
Example Make sure the company is: local
Don’t call a plumber during the


Look at trade website:  www.

.com

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley14 Đáp án cần điền là thời gian không nên gọi plumber

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "But another piece of advice..." (chủ đề là advice) smiley36 Sau đó nghe "try to avoid calling anybody on weekends."

=> Nên tránh gọi plumber vào cuối tuần => Từ cần điền: weekends check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford