IELTS Listening Practice Test

Advice On Writing A Dissertation

1What does Howard say about the experience of writing his dissertation?
A
It was difficult in unexpected ways.
B
It was more enjoyable than he’d anticipated.
C
It helped him understand previous course work.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley25 Mình cần nghe xem Howard nói gì về trải nghiệm viết dissertation

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "You’ll be starting your dissertation soon, won’t you?" smiley14 Nghe thấy Howard nói về quá trình viết dissertation "I didn't really find it much fun"

=> Không thích việc viết luận văn => Loại đáp án B cross smiley5 Nghe tiếp thấy "I found it really improved my understanding of the whole degree programme [...] from the first year on"

=> Việc viết luận văn giúp hiểu rõ hơn nội dung toàn bộ chương trình học bắt đầu từ năm nhất => Hiểu hơn nội dung các khóa học trước => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford