IELTS Listening Practice Test

1

Luke read that one reason why we often forget dreams is that
A
our memories cannot cope with too much information.
B
we might otherwise be confused about what is real.
C
we do not think they are important.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Nghe tới Luke nói why we tend to forget most of our dreams là biết đáp án sắp tới

check Nghe thấy what it said was that if we remembered everything, we might get mixed up about what actually happened and what we dreamed

=> Nếu nhớ hết những gì xảy ra trong mơ thì có thể sẽ bị lẫn lộn giữa hiện thực và mơ

=> Mixed up = confused

=> Chọn B smiley18

cross Nghe tiếp thấy Luke nói I'd always assumed that it was just that we didn't have room in our memories for all that stuff

=> Luke trước đây cho rằng trí nhớ không có chỗ để chứa các giấc mơ

=> Đây là giả thiết của Luke chứ không phải sự thật

=> Loại A

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford