IELTS Listening Practice Test
Example Pre-phase
involves selecting rooms &


Phase 1:
- time needed: 3 days - staff involved: Jenna, Marco, &


Phase 2:
- time needed:

- staff involved:

, with assistance fromĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley16 Nghe tới "the Pre-phase is the simplest"

=> Biết đáp án sắp tới smiley32 Nghe thấy "we just need to allocate a space or a place"

=> Cần chọn chỗ, bằng nghĩa với selecting rooms trong đề => Đáp án sẽ được nhắc tới sau câu này

smiley18 Nghe tiếp thấy "we have to decide on the equipment as well"

=> Cũng cần phải chọn equipment => Đáp án: equipment check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford