IELTS Listening Practice Test
1 What is Chloe concerned about?
A
her knowledge of maths
B
her ability to write essays
C
her lack of business experience

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley28 Mình cần nghe xem Chloe lo lắng về điều gì

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "Is there something on the course that you're not sure about?" smiley14 Đầu tiên cô ấy nói "I've been working for a publisher for the last four years" Và Ivan trả lời "That will be really valuable experience "

=> Chloe đã có 4 năm kinh nghiệm rồi => Loại đáp án C cross smiley32 Tiếp tục nghe Chloe nói "I'm used to dealing with figures and percentages"

=> Quen với các con số rồi (không lo về math) => Loại đáp án A cross smiley24 Cô ấy nói tiếp "...but it's been a while since I've sat down and put my ideas into an essay. I was never that good at it and I'm not sure I can do it now."

=> Gặp khó khăn trong việc sắp xếp các ý tưởng thành 1 essay => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford