IELTS Listening Practice Test

1

The most famous view in this park is
A
the largest waterfall worldwide.
B
the longest river in the world.
C
the biggest sub-tropical rainforest in the world.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Nghe tới cụm từ "the area’s most spectacular scenic values"

=> Biết đáp án chuẩn bị vào

smiley39 Sau đó bạn nghe "The park has a breathtaking waterfall connecting the longest river"

=> Waterfall và river ứng với đáp án A và B => Tuy nhiên chưa thấy nói có phải là most famous view hay không

smiley25 Tiếp đó nghe "but it is most renowned for having the largest sub-tropical rainforest worldwide"

=> Nhưng nó nổi tiếng nhất vì có rừng mưa cận nhiệt đới lớn nhất trên toàn thế giới (the most famous = most renowed) => Chọn đáp án C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford