IELTS Listening Practice Test

1-2

Which TWO facts are given about the school's extended hours childcare service?
A
It started recently.
B
More children attend after school than before school.
C
An average of 50 children attend in the mornings.
D
A child cannot attend both the before and after school sessions.
E
The maximum number of children who can attend is 70.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

checkNghe thấy  I think we generally expect around 50-60 children for the afternoon sessions and about half that number for the breakfast sessions

--> Sessions chiều có 50-60 trẻ trong khi sessions sáng có 1 nửa.

 afternoon sessions = after school

 breakfast sessions = before school

--> Chọn B

crossĐề bải sẽ không đưa ra từ đồng nghĩa của more mà chỉ đưa ra 2 số liệu cho người nghe tự xác định.

crossNghe thấy It’s ten years since we began offering an extended hours service

--> Từ lúc bắt đầu dịch vụ này đến nay đã 10 nắm.

--> Không thể chọn đáp án A

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford