IELTS Listening Practice Test
1-2Which TWO benefits of city bike-sharing schemes do the students agree are the most important?
A
reducing noise pollution
B
reducing traffic congestion
C
improving air quality
D
encouraging health and fitness
E
making cycling affordable

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Nghe tới start by talking about the benefits là biết đáp án sắp tới

cross Nghe thấy the costs can add up and that puts people on low incomes off in some places

=> Giá của bike-sharing scheme khiến những người thu nhập thấp không thích

=> Không affordable cho tất cả mọi người

=> Loại E

check Nghe tiếp thấy Amy nhắc tới they're increasing the amount of physical activity they do, it's good for their health

=> tuy nhiên Jake nói là isn't that of less importance? I mean, doesn't the impact of reduced emissions on air pollution have a more significant effect on people's health?

=> Amy đồng ý là việc giảm ô nhiễm không khí quan trọng hơn là việc cải thiện sức khỏe

=> Loại D cross, chọn C smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford