IELTS Listening Practice Test

1-2

Which TWO sources of funding helped build the facility?
A
the central government
B
local government
C
a multinational company
D
a national company
E
city residents

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley14 Mình cần nghe xem đâu là 2 nguồn funding của dự án

=> Đáp án sẽ tới sau i "We’re extremely proud of this new facility"

smiley9 Speaker nói "We'd got quite far into the planning stage when the multinational pulled out and both central and local government decided they couldn't afford anything"

=> Cả multination company, local và central government đều không tài trợ cho dự án => Loại A, B và C cross smiley31 Speaker nói tiếp "...but at the last moment, we had an amazing donation of several million pounds from a national transport company"

=> Vào phút chót nhận được khoảng tài trợ hàng triệu bảng Anh từ national transport company. => Đáp án là D check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford