IELTS Listening Practice Test
The 4 labs below can be used by undergraduates. Other computer labs can only be used by postgraduates andLab Locations Wimborne
Johnson Building
Franklin
Computer Sciences Building
SalisburyCourt
Johnson Building
Reservations

. a day unless computers are free Write reservation in book

(Penalty for erasing someone else’s reservation – 1 year ban)

User Name
jamessmith2
PasswordPrinting
Pick up print outs from

    in Franklin
Costs
ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đối tượng là người được truy cập vào "other computer labs", ngoài "postgraduates"

smiley16Theo thứ tự, mình sẽ nghe về undergraduates trước

=> Đáp án sẽ có sau ''There are 4 computer labs open to undergraduates.''smiley25Sau đó, "The others can only be used by the staff and postgraduates"

=> Các phòng lab còn lại chỉ có the staffpostgraduates được quyền truy cập. => Đáp án: the staff check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford