IELTS Listening Practice Test

1

Dave hadley says that the computer system has
A
too many users.
B
never worked well.
C
become outdated.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Đối tượng của câu là hệ thống vi tính (computer system has)

=> Đáp án sẽ có sau '' ... I use a computer system to help process student enrolments and to do the timetabling.''

smiley37 Đầu tiên Dave đưa thông tin là ''It's over ten years old and although it was fine when it was first introduced, it is just not good enough now.''

=> Bạn để ý Dave có bảo là nó có chạy tốt vào lúc đầu, không phải là nó chưa bao giờ chạy tốt => Loại đáp án B cross

=> Hệ thống đã hơn 10 năm tuổi rồi mà giờ nó đã không còn đủ tốt (lỗi thời). => Đáp án là C (oudated) check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford