IELTS Listening Practice Test
1Dartfield House school used to be
A
a tourist information centre.
B
a private home.
C
a local council building.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Nghe tới tên Dartfield House là biết đáp án sắp tới

cross Nghe thấy It was commissioned by a businessman, Neville Richards, and intended as his family home, but he died before it was completed

=> Mục đích ban đầu là để làm nhà riêng cho Neville Richards, tuy nhiên ông ấy mất trước khi nhà được xây xong

=> Loại B

check Nghe tiếp thấy His heir chose to sell it to the local council, who turned it into offices

=> Bán cho local council, và được biến thành văn phòng cho council

=> Chọn C smiley18

cross Nghe tiếp thấy A later plan to convert it into a tourist information centre didn't come about, through lack of money

=> Do thiếu tiền nên kế hoạch chuyển ngôi nhà thành tourist information center không thành

=> Loại A

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford