IELTS Listening Practice Test

Driving School

Example Looking for driving lessons given during the:
Answer weekends
Address:


  Road
Drive:
the city center  above the city
Teacher’s name:
Allen 

Popular type of car on roads:Best time to take lessons:
practice during the

Safety driving depends on:
good 

Obtain:
a driving

Final test fee:
$


Duration of test:
approx

  minutes
More advice:
keep a drivingĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley28 Đáp án cần điền là địa chỉ

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe " It’s really close to school "

smiley19 Sau khi nói tên địa chỉ, speaker đánh vần "that’s 67-KING-apostrophe-S Road."

=> Đáp án: 67 King's

smiley2 Ở đây cần chú ý dấu nháy đơn (apostrophe) nếu không có thì đáp án sẽ bị sai

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford