IELTS Listening Practice Test

1

The company deals mostly with:
A
Big cities.
B
Nature holidays.
C
Nepal.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley42 Nghe tới tên công ty EasyTravel

=> Biết là đáp án sắp tới smiley32 Nghe thấy "we specialize in eco-travel, or holidays designed to get you amongst nature, ignoring the hustle and bustle of big cities"

=> Chuyên về du lịch thiên nhiênbỏ qua (ignore) các thành phố lớn => Loại đáp án Across => Chọn đáp án B check smiley5 Nghe tiếp thấy có nhắc tới Nepal, nhưng đây chỉ là một ví dụ nêu ra để minh họa cho nature

=> Loại đáp án C cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford