IELTS Listening Practice Test

1

It is important for everyone to know simple first aid
steps2

After an accident, one must firstly be aware of
danger3

After that, the first-aider must
respond4

Clearing of airways may not happen when patients
unconscious5

The mouth must be checked for
blockages6

CPR must be done if breathing is absent or
irregular7

CPR must be done up to the arrival of
medics1

It is important for everyone to know simple first aid
stepsĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley16 Loại từ cần điền là danh từ, đi với first aid

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "What is first aid?" smiley5 Nghe thấy "it is essential for everyone to know [...] the steps which must be followed"

=> Mọi người đều cần phải biết các bước cần làm theo (essential = important) => Đáp án: steps check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford