IELTS Listening Practice Test
Environmental change Discussion
 • In Southeast Mexico, farmers did too much

  1
  farming
   so the environment has been destroyed.

 • According to Dick, vegetation problems caused

  2
  environmental damage
  .

 • A back issue of a periodical reported interviews with

  3
  tourists
  .

 • According to one of the articles in the periodical, land

  4
  samples
   show it is very tough for plant growth there.

 • In the past ten years, almost

  5
  21,000 square
   kilometers of forest has disappeared.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley43 Mình cần nghe xem nông dân làm gì mà khiến môi trường bị hủy hoại

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "Agriculture is having a really adverse impact on the environ­ment." (Agriculture ám chỉ Farmers) smiley23 Sau đó nghe "too many farmers doing too much farming"

Tiếp đó nghe "It’s really destroying the forests and ruining the soil."

=> "farming" phá hủy môi trường => Đáp án: farming check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford