IELTS Listening Practice Test

1

What point does Robert make about the 2013 study in Britain?
A
It focused more on packaging than wasted food.
B
It proved that households produced more waste than restaurants.
C
It included liquid waste as well as solid waste.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe xem Robert nói gì về bài nghiên cứu năm 2013

=> Đáp án sẽ tới khi nghe "I was looking at a British study from 2013" smiley5 Đầu tiên Robert nói " Over eight million tons (of food and drink) - and that wasn't including packaging"

=> Hơn 8 triệu tấn đồ ăn và thức uống được thải ra và con số đó chưa bao gồm packaging. => Loại đáp án A cross smiley14 Sau đó Robert nói "Yes, and they were only looking at what households threw away, so there's no information about restaurants and the catering industry"

=> Không đề cập tới nhà hàng => Loại đáp án B cross smiley5 Tiếp theo nghe được " But one thing the study did investigate was the amount of milk and soft drinks that were wasted"

=> Bài nghiên cứu đề cập tới sữa và soft drinks (liquid waste) bị lãng phí (với food là solid waste) => Đáp án đúng là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford