IELTS Listening Practice Test
1The Family Welcome event is the art gallery begins at
A
10 am
B
10.30 am
C
2 pm

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Ở câu này mình cần nghe thời gian mở cửa của sự kiện ''Family Welcome''

=> Đáp án sẽ tới sau ''The art gallery is holding an event called ''Family Welcome'' that day''

cross Về thời gian, Martin trả lời là ''The gallery opens at 10''

=> Bạn không khoanh A do đây là thời gian bắt đầu cả triển lãm, không phải của sự kiện ''Family Welcome''

check Tiếp theo, ''and the 'Family Welcome' event runs from 10.30 until 2 o'clock''

=> Đáp án là B smiley18

=> Đáp án C, 2pm, là giờ mà sự kiện kết thúc => Loại C cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford