IELTS Listening Practice Test
1
The next event at the hotel will be a
A
trade fair.
B
wedding.
C
party.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đáp án mình cần biết là sự kiện gì sắp diễn ra (The next event at the hotel will be a ... )

=> Đáp án sẽ tới sau "I hope you're feeling OK after the activities of the last week or so " (đề cập tới hoạt động) smiley34 Nghe thấy "The wedding last weekend and the trade fair straight after that"

=> Cuối tuần trước có đám cưới, và ngay sau đó là hội chợ ( tức là 2 event này đều đã diễn ra) => Loại đáp án A và B cross

smiley31 Nghe tiếp thấy "And now we have only three days to prepare for the birthday party this weekend"

=> Cuối tuần này sẽ có birthday party (event tiếp theo) => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford