IELTS Listening Practice Test

1-2

Which TWO tasks will the volunteers in Groups A be responsible for?
A
widening pathways
B
planting trees
C
picking up rubbish
D
putting up signs
E
building fences

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đáp án cần nghe là hai việc mà các volunteers chịu trách nhiệm

smiley5 Sau đó có nhắc đến kế hoạch mở rộng pathway và bicycle track nhưng" ...the council will be dealing with that later in the year "

=> Mở rộng pathway là việc của council (không phải nhiệm vụ của nhóm A) => Loại đáp án A cross smiley37 Tiếp tục nghe "They've also promised to produce some informational signs"

=> 'They' ở đây là council cho nên việc dựng biển hiệu cũng không phải nghĩa vụ của nhóm A

=> Loại đáp án C cross smiley14 Sau đó nghe được "The other thing we're doing is getting rid of some of the foreign species growing in the gardenss and putting back some native plants and trees"

=> Nhóm A sẽ bỏ đi một số giống cây lạ và putting back native plants (=planting trees)

=> Đáp án đúng là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford