IELTS Listening Practice Test
Example Name:
Answer Selina Thompson
Occupation:Age group:Type of membership:Length of membership:


years
Why joined:
Recommended by a


Visits to club per month:
Eight (on an average)
Facility used most:Facility not used (If any):
Tennis courts (because reluctant to

)
Suggestions for improvements:
Have moreInstall

in the gym.

Open

later at weekends.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley43 Đáp án cần điền là một nghề nghiệp

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "what do you do for a living?" smiley19 Nghe thấy " I'm an accountant"

=> Đáp án: (an) accountant check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford