IELTS Listening Practice Test

1

How many patients does the hospital consult every year?
A
3,000
B
5,000
C
11,000

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley28 Mình cần nghe về số lượng bệnh nhân được tư vấn mối năm

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "Our facilities and staff here are renowned across Europe, attracting thousands of patients a year."

smiley16 Tiếp theo nghe được " Our consultations can number anything up to 11,000 patients a year,"

=> Con số lớn nhất mà consultations có thể tiếp nhận là 11,000 => Tuy nhiên đó không phải số bệnh nhân tiếp nhận hằng năm cross

smiley30 Tiếp đó nghe thấy "However, we aim to treat around 5,000 patients a year"

=> Mục tiêu của họ là điều trị cho 5000 người 1 năm => Chọn đáp án B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford