IELTS Listening Practice Test

1

Holly has chosen the Orion Stadium placement because
A
it involves children.
B
it is outdoors.
C
it sounds like fun.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Nghe thấy I decided to go for the Orion Stadium placement --> biết sắp đến câu trả lời

crossNghe thấy  even though it can be tougher than you think working with children.

--> Đây là ý kiến của người tutor, không phải lý do tại sao Holly chọn Orion Stadium --> Không chọn A.

checkNghe tiếp I know, but it’s the fresh air that attracts me – organising something indoors doesn’t have the same appeal

--> Holly nói rằng thứ attracts cô ta là fresh air

--> Holly thích làm việc ngoài trời.

--> chọn B

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford