Từ Vựng Bài Nghe Holly's Work Placement Tutorial

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Holly's Work Placement Tutorial được lấy từ cuốn Cambridge 17 - Test 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe Holly's Work Placement Tutorial

placement
/ˈpleɪsmənt/
(noun). vị trí
vocab
indoor
/ˈɪndɔː/
(adj). trong nhà
vocab
appeal
/əˈpiːl/
(noun). bắt mắt
vocab
safety
/ˈseɪfti/
(noun). sự an toàn
vocab
concern
/kənˈsɜːn/
(noun). bận tâm
vocab
damage
/ˈdæmɪʤ/
(verb). chấn thương
vocab
ensure
/ɪnˈʃʊə/
(verb). chắc chắn
vocab
obstacle
/ˈɒbstəkl/
(noun). trở ngại
vocab
responsibility
/rɪsˌpɒnsəˈbɪlɪti/
(noun). nhiệm vụ
vocab
ground
/graʊnd/
(noun). khuôn viên
vocab
boundary
/ˈbaʊndəri/
(noun). ranh giới
vocab
kit
/kɪt/
(noun). bộ dụng cụ
vocab
field
/fiːld/
(noun). sân
vocab
inspect
/ɪnˈspɛkt/
(verb). thanh tra
vocab
trip
/trɪp/
(verb). trượt
vocab
priority
/praɪˈɒrɪti/
(noun). quyền ưu tiên
vocab
spectators
/spɛkˈteɪtəz/
(noun). khán giả
vocab
film
/fɪlm/
(verb). quay phim
vocab
interfere
/ˌɪntəˈfɪə/
(verb). can thiệp
vocab
snap
/snæp/
(noun). tấm hình
vocab
alter
/ˈɔːltə/
(verb). thay đổi
vocab
delay
/dɪˈleɪ/
(noun). sự chậm trễ
vocab
draw
/drɔː/
(noun). hòa
vocab
flexible
/ˈflɛksəbl/
(adj). Linh hoạt
vocab
view
/vjuː/
(noun). ý kiến
vocab
aim
/eɪm/
(noun). mục đích
vocab
venues
/ˈvɛnjuːz/
(noun). địa điểm
vocab
persuade
/pəˈsweɪd/
(verb). thuyết phục
vocab
sponsor
/ˈspɒnsə/
(noun). nhà tài trợ
vocab
dress up
/drɛs ʌp/
(verb). lên đồ
vocab
people-based
/ˈpiːpl-beɪst/
(adj). dựa trên con người
vocab
on-the-spot
/ɒn-ðə-spɒt/
(adj). tại chỗ
vocab
anticipate
/ænˈtɪsɪpeɪt/
(verb). đoán trước
vocab
calm
/kɑːm/
(adj). bình tĩnh
vocab
panic
/ˈpænɪk/
(adj). hoảng loạn
vocab
multi-task
/ˈmʌltɪ-tɑːsk/
(verb). làm nhiều việc một lúc
vocab
creativity
/ˌkriːeɪˈtɪvɪti/
(noun). sáng tạo
vocab
be up to someone
/biː ʌp tuː ˈsʌmwʌn/
(verb). tùy thuộc vào ai đó
vocab
fill in the gaps
/fɪl ɪn ðə gæps/
(verb). điền vào chỗ trống
vocab
leadership
/ˈliːdəʃɪp/
(noun). Khả năng lãnh đạo
vocab
ultimate
/ˈʌltɪmɪt/
(adj). tối thượng
vocab
democratic
/ˌdɛməˈkrætɪk/
(adj). dân chủ
vocab
network
/ˈnɛtwɜːk/
(verb). giao thiệp
vocab