IELTS Listening Practice Test
Hotel booking enquiry
Example Destination: Vancouver
Hotel name: Holiday

1

Chilcotin


Site: near a

2

train station


Price: $

3

169


Length of stay: 5 days
Price included a free

4

breakfast


Can visit a

5

science

museum nearby

Outdoor activities for guests
 • Go cycling

  • Bikes can be hired

  • Should bring

   6

   boots
   

 • mountain climbing

  • fire is banned

  • can go

   7

   fishing
   

  • can sleep in a

   8

   tent
   

 • go hiking

  • if lucky, visitors can see

   9

   black bears
    in the forest

  • can also go on a trip to an old

   10

   gold mine
   

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley43Đáp án cần điền là tên của khách sạn

=> Biết đáp án sẽ tới khi nghe " and could you please help us reserve a hotel?"

smiley34 Người đàn ông nói " There is a hotel in Vancouver named Holiday Chilcotin"

Và người đàn ông đánh vần "C-H-I-L-C-O-T-I-N,"

=> Đáp án: Chilcotin check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford