IELTS Listening Practice Test
Example Name:
Answer Mary Collins
Factility available:General layout:
upstairs: living room bedrooms downstairs:


Car park:
availability of a large


Shopping:
at the


Place for children playing:Education resources:
a

  in the community
Rent:
$980 a month (including the maintenance fees of the

)
Date of house available:Viewing arrangement (time):
meet at


Postcode
GA58ER
Address:
8ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley7 Đáp án cần điền là cơ sở vật chất có ở đó

smiley26Đầu tiên nghe client hỏi có phòng gym hay không và agent đã confirm là "no"

Sau đó nghe "however the house has a large swimming pool"

=> Có bể bơi lớn => Đáp án: swimming pool check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford