IELTS Listening Practice Test
Example Name:
Answer Barbara Hill
Location:


London
Postcode:
SW105
Rooms:
two

bedrooms
The other room used as:
an


Downstairs:
kitchen-diner, conservatory, and


Pets:
2 dogs and 3 cats

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley28 Đáp án cần điền là vị trí căn nhà (ở đâu đó ở London)

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "Next, is your house in London?"smiley26 Sau đó nghe "it’s in Kingston in Southwest London."

=> Đáp án: Southwest checksmiley2 Một số bạn nhầm lẫn đáp án là "Kingston" tuy nhiên trên đề bài bạn không thấy giới từ "in" trước "London"

=> Đáp án phải là về phương hướng

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford