IELTS Listening Practice Test
1-2Which TWO pieces of advice for the first week of an apprenticeship does the manager give?
A
get to know colleagues
B
learn from any mistakes
C
ask lots of questions
D
react positively to feedback
E
enjoy new challenges

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Khi bạn nghe "I’d like to start with some general advice about being an apprentice." là biết đáp án chuẩn bị vào.

check Sau đó nghe "The important thing is to check with someone if you’re not sure what to do – you’ll find your supervisor very approachable and won’t mind explaining things or helping you out."

>> Điều quan trọng là kiểm tra với ai đó nếu bạn không chắc chắn phải làm gì - bạn sẽ thấy người giám sát của bạn rất dễ gần và sẽ không ngại giải thích mọi thứ hoặc giúp bạn

>> Chọn C smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford