Từ Vựng Bài Nghe Induction Talk For New Apprentices

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Induction Talk For New Apprentices được lấy từ cuốn Cambridge 14 - Test 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe Induction Talk For New Apprentices

apprenticeship
/əˈprɛntəˌsʃɪp/
(noun). cuộc thực tập
vocab
colleague
/ˈkɑlig/
(noun). đồng nghiệp
vocab
approachable
/əˈproʊʧəbəl/
(adj). thân thiện
vocab
make an effort
/meɪk ən ˈɛfərt/
(verb). nỗ lực
vocab
mentor
/ˈmɛnˌtɔr/
(noun). người hướng dẫn
vocab
identify
/aɪˈdɛntəˌfaɪ/
(verb). nhận biết
vocab
ambition
/æmˈbɪʃən/
(noun). hoài bão, khát vọng
vocab
timetable
/ˈtaɪmˌteɪbəl/
(noun). thời gian biểu
vocab
progress
/ˈprɑˌgrɛs/
(noun). quá trình phát triển
vocab
probationary
/proʊˈbeɪʃəˌnɛri/
(adj). thuộc vềthời gian thử việc
vocab
eligible
/ˈɛləʤəbəl/
(adj). phù hợp
vocab
circumstance
/ˈsɜrkəmˌstæns/
(noun). trường hợp
vocab
assume
/əˈsum/
(verb). cho rằng
vocab
automatically
/ˌɔtəˈmætɪkli/
(adv). một cách tự động
vocab
permit
/ˈpɜrˌmɪt/
(verb). cho phép
vocab
confusion
/kənˈfjuʒən/
(noun). sự mơ hồ
vocab
book
/bʊk/
(verb). đặt
vocab
valuable
/ˈvæljəbəl/
(adj). có giá trị
vocab
take something up
/teɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp/
(verb). đảm nhiệm
vocab
dress code
/drɛs koʊd/
(noun). quy định về trang phục
vocab
practical
/ˈpræktəkəl/
(adj). mang tính thực tế
vocab
high heels
/haɪ hilz/
(noun). giày cao gót
vocab
preferable
/ˈprɛfərəbəl/
(adj). được thích hơn, hợp hơn
vocab
subsidise
/ˈsʌb.sə.daɪz/
(verb). trợ cấp
vocab
introduce
/ˌɪntrəˈdus/
(verb). đưa ra
vocab
unhygienic
/ˌʌn.haɪˈdʒen.ɪk/
(adj). không hợp vệ sinh
vocab