IELTS Listening Practice Test
Procedure
Result
Cause
more yellow added to green colour of


subjects believed extra

added to drink
brain influenced by product presentation
gum chewed until it is

then again with sugar
mint flavor

sweetness necessary for mintiness
same drink tasted cold and at room temperature


drink seems sweeter
temperature affects sweetness
crisps eaten in rooms which were


with louder crunch, subjects believed crisps taste


sound affects taste perceptions
variety of cheese sauces prepared
subjects believed some sauces tasted less strong


affects taste perceptions
two different flavoured

tasted together
subjects still tasted

when no longer there
brain is filling the taste 'gap'

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley32 Mình cần nghe xem họ thêm màu vàng vào màu xanh của cái gì (more yellow added to green colour of ... )

=> Đáp án sẽ có sau ''The first one concerns a marketing exercise by a soft drinks company'' smiley5 Theo người nói, 'The green colour of some cans was altered by the addition of yellow, so they were a brighter green.''

=> Màu xanh của cans được thêm màu vàng để có màu sáng hơn => Đáp án là cans check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford