IELTS Listening Practice Test
JUNIOR CYCLE CAMP
The course focuses on skills and safety.
 • Charlie would be placed in Level 5.

 • First of all, children at this level are taken to practise in a

  1
  park
  .

Instructors
 • Instructors wear

  2
  blue
   shirts.

 • A

  3
  reference
   is required and training is given.

Classes
 • The size of the classes is limited.

 • There are quiet times during the morning for a

  4
  story
   or a game.

 • Classes are held even if there is

  5
  rain
  .

What to bring
 • a change of clothing

 • a

  6
  snack
  .

 • shoes (not sandals)

 • Charlie's

  7
  medication
  .

Day 1
 • Charlie should arrive at 9.20 am on the first day.

 • Before the class, his

  8
  helmet
   will be checked.

 • He should then go to the

  9
  tent
   to meet his class instructor.

Cost
 • The course costs $

  10
  199
   per week.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Loại từ cần điền: noun, cụ thể là một địa điểm

smiley5 Nghe tới Level 5 là biết đáp án sắp tới, do đây là ý ngay trên ý cần nghe

check Nghe thấy They start off practising on the site here, and we aim to get them riding on the road, but first they're taken to ride in the park. away from the traffic

=> Đầu tiên thì đưa trẻ em tới tập trong công viên

=> Đáp án là park smiley18

cross Bạn có thể nghe thấy là start off practicising on the site nên có thể điền site

=> Tuy nhiên đây không phải là điều đầu tiên (first)

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford